За нас Për ne За нас

Health Line PRIAMUS отпочнува една нова ера во водењето на здрав живот за сите оние кои ќе ни се приклучат кako наши задоволни консументи.

Вашата денешна посета е само почеток и вовед во еден нов систем на здраво живеење.

Health Line PRIAMUS ви нуди четири палети на прозиводи за здраво и витално тело.

Почнувајќи од Meizitang Botanical Slimming производи за слабеење, со кои се гордееме што конечно се достапни за нашите домашни конзументи, нивното опстојување на светските пазари повеќе години само ја потврдува нивната ефикасност и ја дава довербата на производ кој изградил одредено реноме кое почнуваме да го градиме и нудиме на нашиве простори, а за кое слободно покрај на нашиот сајт можете и да ги проверите специфакациите и искуствата и на многу други светски веб сајтови.

Покрај производите за слабеење гордо Ви ја преставуваме и прогамата APRICOT POWER производи кои  малкумина можат да си ги дозволат поради нивната ограничена достапност во одредени прекуокеански земји во светот, а за кои се потрудивме да ги обезбедиме директно за нашиот македонски пазар. Имено Apricot  Power е вашиот сигурен извор за квалитетни семки од кајсија и В-17 производи. Apricot  Power обезбедува смеки од кајсија растени во  Калифорнија уште  од 1999 година. Со текот на годините Apricot  Power  се проширува и  сега веќе  продава повеќе од 100 различни производи и додатоци на исхрана на свесни за здравјето клиенти од целиот свет.

CYTO PHARMA специјализирана компанија е уникатна за производството на Amygdalin ( vitamin B17) , со врвен квалитет. Од како е основана CYTO PHARMA во 1971 година, е посветена на здравјето. Ова исто така значи посветеност на квалитетот, иновацијата и интегритетот. CYTO PHARMA е едена од ретките производители на Amygdalin ( vitamin B17) која всушност спроведува свои истражувања, производство и дистрибуција.Специјализирани во производството на Amygdalin ( vitamin B17) , со врвен квалитет и производно искуство од  над 40 години . Нивната посветеност кон здравјето и благосостојбата е прикажана во нивните производи и е ценета од страна на многу свесни за здравјето потрошувачи од целиот свет.

И на крај WINALITE INTERNATIONAL мултинационална корпорација специјализирана за истражување, развој, производство и продажба на високо-технолошки производи за здрав живот.Со својот главен производ WinCare ( Love Moon Anion)  , хигиенски влошки со анјони , станува општо-позната на глобалниот пазар  и постигнува меѓународен маркетнички развој, како и широко признавање и ѕвездена репутација .

Нашата цел е да стекнеме верни и горди коминтенти на кои можеме да им понудиме решение кое може да води исклучиво кон поведра, здрава и сигурна иднина.

 

Health Line PRIAMUS fillon një erë të re në të jetuarit të jetës së shëndoshë për të gjithë ato që do të bashkohen me neve si konsumente tonë të kënaqura.

Vizita tuaj e sotme është vetëm fillim dhe hyrje në një sistem të ri të të jeturait të shëndoshë.

Healt Line PRIAMUS ju ofron katër paleta e prodhimeve për trup të shëndoshë dhe vital.

Duke filluar nga Meizitang Botanical Slimming prodhime për dobësim, me të cilët jemi krenar që më në fund janë të afrueshëm për konsumentet tona të vendit, mbijetesa e tyre në tregjet botëror për shumë vjet vetëm e vërteton efikasitetin e tyre dhe e jep besimin për një prodhim i cili ka ndërtuar renome të përcaktuar që fillojmë ta ndërtojmë dhe ta ofrojmë në hapësirat tona, dhe për të cilin lirisht mund të thuajmë se përveç te sajti ynë, mund t’i shikoni specifikimet dhe përvojat edhe te shumë web-sajte të tjera botërore.

Përveç prodhimeve për dobësim me krenari Jua përfaqësojmë edhe programin APRICOT POWER, prodhime të cilët shumë pak njerëz mund t’i ofrohen vetës në disa vende të tejoqeanit, për të cilët u përpiqëm t’i sigurojmë pikërisht për tregun tonë maqedonas. Përndryshe Apricot Power është burimi juaj i sigurt për fara kualitative të kajsisë dhe B-17 prodhime. Apricot Power siguron fara kajsie të rritur në Kaliforni edhe në vitin 1999. Gjatë viteve Apricot Power zgjerohet dhe tanimë prodhon më shumë se 100 prodhime të ndryshme dhe shtojca të ushqimit për klientët nga tërë botë që janë të vetëdijshëm për shëndetin e vet.

CYTO PHARMA kompania e specializuar është uniqe për prodhimtari të Amygdalin ( vitaminë B17) , me cilësi të lartë. CYTO PHARMA nga themelimi i saj në vitin 1971, është e dedikuar ndaj shëndetit. Kjo do të thotë dedikueshmëri ndaj kualitetit, novacionit dhe integritetit. CYTO PHARMA është njëra prej prodhuesve të rralla të Amygdalin ( vitaminë B17) e cila në përgjithësi zbaton hulumtime të vet, prodhimtari dhe shpërndarje. E specializuar në prodhimtarinë e Amygdalin ( vitaminë B17) , me cilësi të lartë dhe përvojë prodhimtarie prej më shumë se 40 vjet. Dedikimi i tyre ndaj shëndetit dhe mirëqenia është i treguar në prodhimet e tyre dhe është e vlersuar prej shumë konsumatorë nga tërë botë që janë të vetëdijshëm për shëndetin e tyre.

Dhe në fund, WINALITE INTERNATIONAL është korporacion multinacional e specializuar për hulumtime, zhvillim, prodhimtari dhe shitje të prodhimeve të teknologjisë së lartë për jetë të shëndoshë. Me prodhimin kryesor të tyre WinCare ( Love Moon Anion), vata higjienike me anjone, bëhet e njohur në tregun global dhe arrin zhvillim ndërkombëtar marketingu, si dhe miratim i gjerë dhe reputacion yjor.

Qellimi ynë është të fitojmë klientë besnike dhe krenare të cilëve mund t’iu ofrojmë zgjidhje që mund të sjellë deri një ardhmëri më të gëzuar, më të shëndoshë dhe të sigurt.