<!--:MK-->Сурови семки од кајсија <!--:--><!--:SQ-->Fara të papërpunuara prej kajsisë<!--:-->
13 Dec 2012

Сурови семки од кајсија Fara të papërpunuara prej kajsisë

Овие сурови Калифорниски семки се обработени на начин со кој што се овозможува зачувување на нивната хранлива вредност и зачувување на висока концентрација на витамин Б17 , природните ензими и Б15.

Што е Б17 (Amygdalin)?

Во 1952 год биохемичарот Ернст Кребс го открил витаминот Б17 (Amygdalin). Б17, исто така познат како Amygdalin , претставува прочистена форма на Амигдалин и се добива со  екстракција од семката на кајсијата. Б17 (Amygdalin) е супстанција која природно се наоѓа во над 1200 различни видови храна, вклучувајќи ги и семките на многу видови на овошје, како што се кајсии, сливи, цреши, портокали, нектарини, јаболка и праски. Овој  природен Б17 додаток е извлечен од семката на кајсијата.

Зошто Б17 е важен?

Ние веруваме дека урамнотежената исхрана е од суштинско значење за здрав живот. Малкумина од нас конзумираат доволно витамини и минерали од храната која ја јадеме. Додатоците  во исхраната  станаа неопходни за оптимална телесна функција. Б17 е само еден од многуте хранливи материи од кои нашето тело има потреба.Претставува витална материја и при негов недостаток се јавува пореметување на метаболизмот и од таму појава на абнормални клетки , односно туморни или канцерогени клетки.

 Дали има несакани ефекти?

Кај некои луѓе може да се појават суптилни несакани ефекти кога прв пат конзумираат семки од кајсија или Б17, тоа  се должи делумно затоа што повеќето луѓе нередовно јадат храна богата со Б17. Несаканите ефекти (главоболка или вртоглавица), кои можат да се појават се привремени и дејствуваат како сигнал дека сте конзумирале премногу Б17 за краток временски период, но со намалување на честотота на конзумирање ,  на секој час  по пола таблетка по јадење, несаканите ефекти брзо исчезнуваат. Следете го  вашето тело, исто како кога земате било каков додаток во исхраната.

  Зошто семки од кајсија?

Од сета храна која содржи Б17, во семката на кајсијата  е утврдено дека има највисоко ниво, но покрај тоа содржи и B15 и ензими. Начин на употреба: Семките од кајсијата може да ги конзумирате : натопени во мед;  внатрешноста на сушени кајсии; мелени и посеани на сендвич или зелена салата, во блендиран пијалак .Препорачана доза 30-35 семки дневно. Поради горчливиот вкус на семките , при превенција,подобро е да се употребуваат таблети витамин Б17. Но секако , најдобро е , особено при дијагностициран карцином да се употребуваат и двете според препораките.

Чување : да се чува на ладно и суво место 

 

Këto fara të parpunuara Kalifornike janë përgatitur në mënyrë me të cilën mundësohet ruajtje të vlerës së tyre ushqyese dhe mbrojtje të koncentrimit të lartë të vitaminës B17, enzimat natyrore dhe B15.

Çfarë është B17 (Amygdalin)?

Në vitin1952 biokimiku Ernes Kerbs e ka zbuluar vitaminën B17 (Amygdalin). B17, gjithashtu i njohur si Amygdalin, përfaqëson formë e pastruar të Amygdalin dhe fitohet me nxerrje të farës së kajsisë. B17 (Amygdalin) është substancë që natyrisht gjendet në më shumë se 1200 lloje të ndryshme të ushqimit, duke i përfshirë edhe farat e shumë llojeve të pemeve, sikur janë kajsitë, kumbullat, qershitë, portokajat, nektarinat, mollat dhe pjeshkët. Ky B17 shtojcë natyrore është i nxjerrë nga fara e kajsisë.

Pse B17 është e rëndësishme?

Ne besojmë se ushqimi i balancuar është thelbësore për jetë të shëndoshë. Pak prej nesh konsumojnë mjaft vitamina dhe minerale nga ushqimi që e hamë. Shtojcat në ushqimin u bënë të domosdoshme për funksion optimal të trupit. B17 është vetëm një prej shumë materive ushqyese dhe gjatë mungesës së tij vjen deri prishje të metabolizmit dhe prej atje shfaqje të qelizave abnormale, d.m.th. qelizave tumori ose qelizave e kancerit.

A ka efekte të padëshiruara?

Te disa njerëz mund të shfaqen efekte të padëshiruara suptile kur për herë të parë i konsumojnë farat e kajsisë ose B17, dhe kjo pjesërisht është rezultat të asaj se shumica e njerëzve nuk hanë rregullisht ushqim i pasur me B17. Efektet e padëshiruara ( kokëdhimbje ose marrëmendje), që mund të shfaqen përkohësisht dhe veprojnë si sinjal se keni konsumuar tepër B17 për periudhë të shkurtër kohore, por me zvogëlimin e frekuencës së konsumimir, për çdo orë nga gjysmë tabletë pas ushqimit, efektet e padëshiruara humben shpejt. Ndiqni trupin tuaj, gjitashtu siç bëni kur merrni cila do shtojcë tjetër në ushqimin.

Pse farat e kajsisë?

Prej tërë ushqimi që përmban B17, në farën e kajsisë është e përcaktur se ka nivel më të lartë, por përveç kësaj përmban dhe B15 dhe enzime. Mënyrë e përdorimit: Farat e kajsisë mund t’i konsumoni: të lagura në mjalt, në brendësinë e kajsive të thata, të bluara ose në sanduiç dhe sallatë e gjelbër, në pije e blenduar. Doza e rekomanduar 30-35 fara për ditë. Për shkak të shijës së hidhëruar të fareve, gjatë parandalimit, më mirë është të përdoren tableta vitaminë B17. Por gjithësesi, më mirë është, veçanrisht gjatë karcionomit të diagnofistikuar të përdoren edhe të dytë sipas rekomandimeve.

Ruajtje : të ruhet në vend të ftohtë dhe të thatë