<!--:MK-->WinCare хигиенски влошки <!--:-->  <!--:SQ--> WinCare vata higjienike<!--:--> <!--:en-->WinCare хигиенски влошки <!--:-->
13 Dec 2012

WinCare хигиенски влошки WinCare vata higjienike WinCare хигиенски влошки

WinCare  хигиенски влошки, кои во споредба со редовните влошки се поздрави и имаат подобри антибактериски својства. Под памучната површина на  ” WinCare   ” влошките има анјонски слој.За време на употребата, овој слој произведува многу голем број на негативно наелектризирани јони.

Анјонскиот слој се активира со помош на  телесна температура и влажноста и на тој начин интезивно испушта корисни анјони , околу  5.800  единици на кубен сантиметар.

Анјоните се негативно наелектризирани молекули. Овие честички се од суштинско значење за нашето здравје. Анјоните кои се се наоѓаат во воздухот  и витамините кои  се наоѓаат во храната , имаат корисен ефект на здравјето и животот. Овие честички, познат како “воздушни витамини ” помагаат во развојот на организмот и во спречување на болести. Анјоните неутрализираат вируси, бактерии, спречуваат развој на инфекции. Имаат корисни ефекти на внатрешните органи, дишните патишта, крвта, нервниот и имунолошкиот систем и го стимулираат метаболизмот.

Во споредба со другите производи на пазарот, анјонските влошки имаат единствени предности :

– Благодарение на анјонскиот слој, имаат активно антибактериско дејство и ублажување на воспаленијата, спречува размножување на бактерии, чешање и црвенило;

– Антибактерсикото дејство трае 8-12 саати и на тој начин овозможува да се носат подолго;

– Влошките немаат нус појави, можат да се користат без ограничувања;

– Обезбедуваат слобода на движењето;

– Моќта на впивање е 2 пати  поголема во споредба со другите влошки;

– Заштеда – благодарение на нивните карактеристики, доволно е да се користат помал број на влошки, додека нивото на хигиена е неспоредливо поголемо;

– Производите се херметички спаковани, со цел да се заштитат од продор на бактерии. Пропуштаат воздух и со тоа обезбедуваат чувство на свежина. Произведени се од биолошки материјал и не содржат хемиски и токсични материи.

1 слој: Површински слој изработен од тенок и мек памук   –го спречува непријатното чувство на влага

2 слој: Анјонски слој  –ги неутрализира штетните микроорганизми и непријатниот мирис и тоа ја зајакнува отпорноста на организмот.

3 слој: Памучен слој  – пропушта воздух, обезбедува удобност и свежина

4 слој: Упивачки слој од полимер– ја претвара течноста во желатинеста гел маса и спречува непријатно лепливо чувство

5 слој: Памучен слој  – пропушта воздух, обезбедува удобност и свежина

6 слој: Термо – стабилизирачки слој – пропушта воздух , овозможува вентилација

7 слој: Фиксирачки слој од природен лепак – се прилагодува на движењата на телото

Со употребата на “WinCare” производите се стекнуваат здравствени придобивки кои се непроценливи.

Благодарение на уникатниот дизајн, изборот на природни материјали и единствениот анјонски слој употребата на WinCare влошките се препорачува:

-за време на менструален циклус

– кај вагинални и уринарни инфекции

– инконтиненција

– за време на бременост, после породување и хируршки интервенции

-проблеми со хемороиди

– воспаление на простатата

-во случаи на апсцес, ерозии , цисти и миоми

-дополнителна антибактериска заштитa при користење на јавни тоалети, базени и плажи

-хормонални нарушувања

-тешки и болни менстуални циклуси

Производот е корисен за целото човечко тело.  Може да се користи како превентивна мерка, дури и за оние кои немаат здравствени проблеми.

WinCare производите се единствени поради своите антибактериски, антифунгални и анти-инфективни ефекти. Го зајакнуваат имуниот систем, ја одржуваат хормоналната рамнотежа и го подобруваат метаболизмот. Хигиенските влошки  отстрануваат мирис и помагаат во одржување на природниот рН на кожата.

Што е анјон?

Анјон во воздухот е како витамин во храната, со голема полза за здравјето и секојдневниот живот.Исто така и се нарекува ,,витамин во воздухот,, ефикасен  е за раст на телото и  е превенција за многу болести.

Како резултат на своите својства анјоните имаат докажани лековити дејства:

– антибактериско;

– противвоспалително;

– подобрување на метаболните процеси;

– јакнење на имунитетот;

– подобрување на функцијата на ендокриниот систем;

– нормализирање на крвниот притисок;

– подобрување на концентрацијата и помнењето;

– антидепресивно;

– подобрување на квалитетот на сонот.

Бенефитот на анјоните

– За респираторниот систем

Ја подобрува функцијата на белите дробови. Белите дробови се во можат да вдишат 20% повеќе кислород за 30 минути по внесувањето на анјон.

– За кардиоваскуларниот систем

Го намалува крвниот притисок, ја подобрува функцијата на срцевиот мускул, ја олеснува дилатацијата на капиларните садови и растот на температурата.

– За нервниот систем

Му дава енергија на целото тело, го подобрува квалитетот на сонот,ги  олеснува болките и напнатоста.

– За метаболизмот

Активира различни ензими во телото, го намалува шеќерот во крвта и нивото на холестерол, го зголемува нивото на крвниот калциум и износот на урина, ја зголемува количината на азот и креатинин во урината, го забрзува растот на коските, спречува болест, витаминска инсуфициенција( недостаток на витамини).

– За имунолошкиот систем

Ја подобрува реактивноста на телото , го активира ретикулоендотелниот систем и ја подобрува отпорноста на болести.

 

Производи ги исполнуваат ISO 9001:2000 стандарди за квалитет
Поседуваат CE сертификат на Европската унија 2008100725

 


WinCare vata higjienike, të cilat në krahasim me vatat e zakonshme janë më të shëndoshë dhe kanë cilësi më të mirë antibakteriale. Nën sipërfaqen pambuku të vatave ” WinCare ” ka shtresë anjoni. Gjatë përdorimit, kjo shtresë prodhon numër i madh të joneve negativisht të elektrizuara.
Shtresa anjoni aktivizohet me ndihmë të temperaturës së trupit dhe lagështisë dhe në këtë mënyrë intensivisht lëshon anjone të dobishme, rreth 5.800 njësi për santimetar kub. Anjonet janë molekula që janë negativisht të elektrizuara. Këto pjesëza kanë rëndësi themelore për shëndetin tonë. Anjonet që gjenden në ajrin dhe vitaminat të cilët gjenden në ushqimin, kanë efekt i dobishëm për shëndetin dhe jetën. Këto pjesëza, të njohura si “vitamina ajrore” ndihmojnë në zhvillimin e organizmit dhe në pengimin e sëmundjeve. Anjonet neutralizojnë viruse, bakteri, pengojnë zhvillim të infekcioneve. Kanë efekte të dobishme mbi organet e brendshme, organet e frymëmarrjes, gjaku, sistemi nevror dhe imunirtar dhe e stimulojnë metabolizmin.

Në krahasim me prodhimeve të tjera të tregut, vatat anjoni kanë përparësi të tjeshta:
– Duke falenderuar të shtresës anjoni, kanë veprim aktiv antibakterial dhe butësim të ndezjeve, pengon shumëzim të bakterive, kruarje dhe skuqje;
– veprimi antibakterial ndikon 8-12 orë dhe në këtë mënyrë është e mundësuar t’u mbani më gjatë;
– Vatat nuk kanë efekte anësore, mund të përdoren pa kufizime;
– Sigurojnë liri në lëvizjen;
– Fuqia e thithjes është 2 herë më e madhe në krahasim me vatave të tjera;
– Kursim – falemenderit të karakteristikave të tyre, mjaft është që të përdoren numër më të vogël të vatave, derisa niveli i higjienës është shumë më i madh;
– Prodhimet janë paketuar hermetikisht, me qëllim që të mbrohen nga depërtimi i bakterive. Lëshojnë erë dhe kështu sigurojnë ndjenjë freskësie. Janë prodhuar nga material biologjik dhe nuk përmbajnë materi kimike dhe toksike;

Shtresa e parë: Shtresa siperfaqësore i përpunuar nga pambuku i hollë dhe i butë – e pengon ndjenjën e pakëndshme të lagështisë.
Shtresa e dytë: Shtresë anjoni – i neutralizon mikroorganizmat e dëmshme dhe era e pakëndshme dhe kjo e përforcon rezistencën e organimit.
Shtresa e tretë: Shtresë pambuku – lëshon ajër, siguron komoditet dhe freskësi
Shtresa e katërt: Shtresa thithëse polimeri – e transformon lëngun në gel-masë zhelatini dhe e pengon ndjenjën e pakëndshme ngjitëse.
Shtresa e pestë: Shtresë pambuku – lëshojnë ajër, siguron komoditet dhe freskësi
Shtresa e gjashtë: Tremike- shtresa stabilizuese – lëshon ajër, mundëson ventilim
Shtresa e shtatë: Shtresa fiksuese nga ngjitës natyror – përshtatet ndaj lëvizjeve të trupit

Me përdorimin e prodhimeve “WinCare” përfitohen përfitime shëndetësore të cilat janë të paçmueshme.
Falemenderit të dizajnit unik, zgjedhja e materialeve natyrore dhe shtresa unike anjoni përdorimi i vatave WinCare rekomandohet:
-gjatë ciklit menstrual
– te infekcionet vagjinale dhe urinare
– mosmbajtje
– gjatë shtatzënsisë, pas lindjes dhe operacioneve kirurgjike
– probleme me hemorroide
– Inflamacion i prostatës
-në raste kur keni probleme me apcesit, erozioneve, cista dhe miome
– mbrojtje plotësuese antibakteriale gjatë përdorimit të toaleteve publike, pishina dhe plazha
-çrregullime hormonale
-cikle menstruale të vështira dhe të dhimbshme
Prodhimi është i dobishëm për tërë trupin e njeriut. Mund të përdoret si masë parandaluese, madje edhe për atyre që nuk kanë probleme shëndetësore.
WinCare prodhimet janë unike për shkak të efekteve të tyre antibakteriale, anti- inflamatore dhe anti –fungale. E përforcojnë sistemin imunitar, e mbajnë baraspeshën hormonale dhe e përmirësojnë metabolizmin. Vatat higjienike e largojnë erën dhe ndihmojnë në mbajtjen e Ph-së së natyrshëm të lëkurës.

Çfarë është anjon?
Anjon në ajrin është si vitaminë në ushqimin, me dobi të madhe për shëndetin dhe jetën e përditshme. Gjithashtu quhet “vitaminë e ajrit” efikas për rritjen e trupit dhe parandalim për shumë sëmundje.
Si rezultat të cilësive të vet, anjonet kanë veprime të vërtetuara mjekësore:
– antibakterial;
– anti-inflamator;
– përmirësim i proceseve metabolike;
– përforcim të imunitetit;
– përmirësim të endokrinit ;
– normalizim të tensionit të gjakut;
– përmirësim të përqendrimit dhe të kujtesës;
– anti-depresiv;
– përmirësim të kualitetit të gjumit.

●Përfitimi i anjoneve
– për sistemin e frymëmarrjes
E përmirëson funksionin e mushkërive. Mushkëritë mund të thithen 20% më shumë oksigjen për 30 minuta pas futjes së anjoneve.
– Për sistemin kardiovaskular
E zvogëlon tensionin e gjakut, e përmirëson funksionin e muskullit të zemrës, e lehtëson zgjerimin e eneve kapilare dhe rritja e temperaturës.
– Për sistemin nevror
I jep energji tërë trupin, e përmirëson kualitetin e gjumit dhe i lehtëson dhimbjet dhe tensionit.
– Për metabolizmin
Aktivizon enzime të ndryshme në trup, e zvogëlon sheqerin në gjakun dhe nivelin e kolesterolit, e rris nivelin e kalciumit të gjakut dhe sasinë e urinës, e rris sasinë e azotit dhe kreatinës së urinës, e shpejtëson rritjen e kockave, pengon sëmundje, pamjatueshmëri të vitamineve ( mungesa e vitamineve).
– Për sistemin imunitar
E përmirëson reaktivitetin e trupit, e aktivizon sistemin retikuloendotelial dhe e rris rezistencën ndaj sëmundjeve.

Prodhimet i plotësojnë ISO 9001:2000 standardet për kualitet
Posedojnë CE certifikat të Unionit Evropian 2008100725