<!--:MK-->V-Shine хидратантна маска за ревитализација<!--:--> <!--:SQ-->  V-Shine  maskë hidratuese për revitalizim <!--:--> <!--:en-->V-Shine хидратантна маска за ревитализација<!--:-->
11 Dec 2012

V-Shine хидратантна маска за ревитализација V-Shine maskë hidratuese për revitalizim V-Shine хидратантна маска за ревитализација


V Shine е хидратантна маска за ревитализација која е посебно формулирана со витамин кој ја намалува меланин пигментацијата и помага за омекнување на кожата. Исто така овозможува долга хидратација која трае 24 часа и ја зголемува влажноста на кожата за 20 %.  Со свеж и природен мирис ја одржава кожата мека и влажна.

Главни состојки:

  • Хијалуронска киселина – како важна состојка на дерматолошкиот слој хијалуронската киселина е природен “паметен” тип –  длабоко влажен  фактор кој може да апсорбира неколку стотици пати повеќе од неговата тежина.

Позната е како најдобар хидратантен агент. Има функција на подмачкување, поправка и ослoбодување на слoбодните радикали.

  • Ekстракт од репка – како вид на пенетрација на заштитниот фактор, како извор на енергија,помага при апсорбирање на влагата од дното на кожата, а со тоа и ја надополнува површината на кожата  и воспоставува рамнотежа на влажноста на кожата Iи дава антиалергиски ефект.
  • Пентавитин (Saccharide Isomerate-Pentavitin) – новата состојка на хидратација, ја третираат површината на кожата како магнет и динамичко ја одржува рамнотежа на водата во кожата
  • Витамин AA2G – ја дава трајната стабилност на кожата и делува на обелување на кожата,  остранува дамки и спречува создавање на меланин.

 AA2G полека  ослободува  витамин Ц, и обезбедува трајна стабилност на ефектот  за избелување на кожата.Ги отстранува темните дамки од кожата и на тој начин го спречува созадавњето на меланин. AA2G се врзува со слободната α-глукозидаза во кожата по навлегувањето во длабинскиот слој . Стабилноста и е 10 пати поголема од нормалниот витамин Ц. Витаминот Ц може да даде голем удел во забавувањето на процесот на создавање меланин во кожата. Ја прави кожата мека и сјајна. Откако AA2G ке се рашири во длабокиот слој низ кутикулите, може континуирано да го забавува создавањето на меланин со постоечки пигмент, секогаш спречува пигментација и ја прави кожата бела и светла.

Упатство за употреба: Извлечете ја маската и извадете ја обвивката од нејзе,потоа ставате ја маската на чисто лице 15 минути.Нежно протријте ја на лицето со цел да се апсорбира потполно содржината на маската.

Совети:

Mаската може да се чува во фрижидер, да се разлади пред самата употреба.Во зимскиот период маската може да се чува во вода од 50°C (бидете сигурни дека температура е помала од 70°C) и тоа 5-10  минути пред употреба.

Пакување на производот

V-SHINE хитратантна маска за ревитализација

30mlx16 koм.x1кутија или 1 kутија содржи 16 koм.x30ml


V Shine është maskë hidratuese për revitalizim që është formuluar veçanrisht me vitaminë që e zvogëlon pigmentimin melanin dhe ndihmon për zbutjen e lëkurës. Gjithashtu mundëson hidratim të gjatë që zgjat 24 orë dhe e rrit hidratimin e lëkurës për 20 %. Me erë të freskët dhe natyror e mban lëkurën e butë dhe e hidratuar.

Përbërës kryesore:
• Acid hijaluronik – si përbërës i rëndësishëm të shtresës dermatologjike, acidi hijaluronik është lloj natyror – faktor shumë i rëndësishëm që mund të apsorbojë qindra herë më shumë sesa pesha e tij.
Është i njohur si agjent hidratues më i mirë. Ka funksion për vajosje, riparim dhe çlirim të radikaleve të lira.
• Ekstrakt nga rrepa – si lloj të penetrimit të faktorit mbrojtës, si burim i energjisë, ndihmon lëkurës ta thithë lagështimin nga poshtë, dhe ashtu e plotëson sipërfaqen e lëkurës dhe bën baraspeshë mes hidratimit të lëkurës dhe jep efekt antialergjik.
• Pentavitin (Saccharide Isomerate-Pentavitin) – përbërës i ri për hidratim, e trajtojnë sipërfaqen e lëkurës si magnet dhe dinamikisht e mbajnë baraspeshën e ujit të lëkurës.
Vitaminë AA2G – e jep stabilitetin e qendrueshëm të lëkurës dhe vepron për zbardhimin e lëkurës, i tërheq njollat dhe e parandalon krijimin e melaninit.
AA2G ngadalë çliron vitaminë C, dhe siguron stabilitet të qendrueshëm për efektin e zbardhjes së lëkurës. I tërheq njollat e errët nga lëkura dhe në këtë mënyrë e pengon krijimin e melaninit. AA2G lidhet për α-glukozidën e lirë të lëkurës pas depërtimin në shtresën e thellë. Stabiliteti është 10 herë më i madh sesa vitamina C normale. Vitamina C mund të ketë rolë të madhe në ngadalësimin e procesit të krijimit të melaninit të lëkurës. E bën lëkurën e butë dhe i jep shkëlqim. Pasi AA2G do të përhapet në shtresën e thellë nëpër kutikulat, mund vazhdimisht ta ngadalësojë krijimin e melaninit me pigmentin ekzistues, gjithmonë e ndalon pigmentimin dhe e bën lëkurën e bardhë dhe i jep ndriçim.

Udhëzim për përdorim: E tërhiqni maskën dhe e largoni mbështjelljen prej asaj, pastaj e lyeni maskën mbi fytyrën e pastër rreth 15 minuta. Butësisht e fërkoni fytyrën me qëllim që të apsorbohet tërësisht përmbajtja e maskës.

Këshilla:

Maska mund të ruhet në frigorifer, të ftohtësohet para përdorimit. Në periudhën e dimrit, maska mund të ruhet në ujë prej 50°C (jini të sigurt se temperatura e ujit është më e ulët se 70°C) 5-10 minuta para përdorimit.

Paketim i prodhimit

V-SHINE maskë hidratuese për revitalizim

30mlx16 pjesë.x1kuti ose 1 kuti përmban 16 pjesë.x30ml