<!--:MK-->Витамин В17 – Amigdalina таблети <!--:--> <!--:SQ-->   Vitaminë B17 – Amigdalina Tableta<!--:--><!--:en-->Витамин В17 – Amigdalina таблети <!--:-->
12 Dec 2012

Витамин В17 – Amigdalina таблети Vitaminë B17 – Amigdalina TabletaВитамин В17 – Amigdalina таблети


Што е Б17 (Amygdalin)?

Во 1952 год биохемичарот Ернст Кребс го открил витаминот Б17 (Amygdalin).

Б17, исто така познат како Amygdalin , претставува прочистена форма нa Амигдалин и се добива со  екстракција од семката на кајсијата.

Б17 (Amygdalin) е супстанција која природно се наоѓа во над 1200 различни видови храна, вклучувајќи ги и семките на многу видови на овошје, како што се кајсии, сливи, цреши, портокали, нектарини, јаболка и праски. Овој  природен Б17 додаток е извлечен од семката на кајсијата.

Зошто Б17 е важен?

Ние веруваме дека урамнотежената исхрана е од суштинско значење за здрав живот. Малкумина од нас конзумираат доволно витамини и минерали од храната која ја јадеме. Додатоците  во исхраната  станаа неопходни за оптимална телесна функција. Б17 е само еден од многуте хранливи материи од кои нашето тело има потреба.Претставува витална материја и при негов недостаток се јавува пореметување на метаболизмот и од таму појава на абнормални клетки , односно туморни или канцерогени клетки.

 Дали има несакани ефекти?

Кај некои луѓе може да се појават суптилни несакани ефекти кога прв пат конзумираат семки од кајсија или Б17, тоа  се должи делумно затоа што повеќето луѓе не редовно јадат храна богата со Б17. Несаканите ефекти (главоболка или вртоглавица), кои можат да се појават се привремени и дејствуваат како сигнал дека сте конзумирале премногу Б17 за краток временски период, но со намалување на честотота на конзумирање ,  на секој час се по пола таблетка по јадење, несаканите ефекти брзо исчезнуваат. Следете го  вашето тело, исто како кога земате било каков додаток во исхраната.

Спецификација : 100 таблети * 500 mg или 100 таблети * 100 mg

Препорачана употреба:

Поради горчливиот вкус на семките , при превенција,подобро е да се употребуваат таблети витамин Б17. Но секако , најдобро е , особено при дијагностициран карцином да се употребуваат и двете според препораките.

 Д-р Контрерас препорачува:

2-4 таблети  од  100mg како додаток на исхрана за превенција.

4-6 таблети  од  500mg дневно како додаток на исхрана за клинички болни од рак , се земаат во комбинација со ензими, антиоксиданти, и други додатоци .

Поради горчливиот вкус на семките , при превенција,подобро е да се употребуваат таблети
Чување : да се чува на ладно место

 


Çfarë është B17 (Amygdalin)?

Në vitin 1952 biokimiku Ernest Krebs e ka zbulluar vitaminën B17 (Amygdalin).

B17, gjithashtu i njohur si Amygdalin, përfaqëson trajtë e pastruar të Amygdalin-it dhe fitohet me nxerrje të farës nga kajsia.

B17 (Amygdalin) është substancë e cila natyrisht gjendet në mbi 1200 lloje të ndryshme të ushqimit duke i përfshirë edhe farat e shumë llojeve të pemeve, siç janë kajsitë, kumbullat, qershitë, portokajtë, nektarinat, mollat dhe pjeshkët.

Pse B17 është e rëndësishme?

Ne besojmë se ushqimi i balancuar është thelbësore për jetë të shëndoshë. Pak prej nesh konsumojnë mjaft vitamina dhe minerale nga ushqimi që e hamë. Shtojcat në ushqimin u bënë të domosdoshme për funksion optimal të trupit. B17 është vetëm një prej shumë materive ushqyese dhe gjatë mungesës së tij vjen deri prishje të metabolizmit dhe prej atje shfaqje të qelizave abnormale, d.m.th. qelizave tumori ose qelizave e kancerit.

A ka efekte të padëshiruara?

Te disa njerëz mund të shfaqen efekte të padëshiruara suptile kur për herë të parë i konsumojnë farat e kajsisë ose B17, dhe kjo pjesërisht është rezultat të asaj se shumica e njerëzve nuk hanë rregullisht ushqim i pasur me B17. Efektet e padëshiruara ( kokëdhimbje ose marrëmendje), që mund të shfaqen përkohësisht dhe veprojnë si sinjal se keni konsumuar tepër B17 për periudhë të shkurtër kohore, por me zvogëlimin e frekuencës së konsumimit, për çdo orë nga gjysmë tabletë pas ushqimit, efektet e padëshiruara humben shpejt. Ndiqni trupin tuaj, gjitashtu siç bëni kur merrni cila do shtojcë tjetër në ushqimin.

Specifikim: 100 tableta * 500 mg ose 100 tableta * 100 mg

Përdorim i rekomanduar:

Për shkak të shijës së hidhëruar të farave, gjatë parandalimit, më mirë është të përdoren tableta vitaminë B17. Por gjithësesi, më mirë është, veçanrisht nëse keni kanceri i diagnostikuar të përdoren edhe të dytë sipas rekomandimet.

D-r Kontreras rekomandon:

2-4 tableta nga 100mg si shtojcë të ushqimit për parandalim.
4-6 tableta nga 500mg për ditë si shtojcë të ushqimit për njerëzit me diagnozë klinike të kancerit, merren në kombinim me enzimat, antioksidansat dhe shtojcave të tjera.
Ruajtje : të ruhet në vend të ftohtë.