<!--:MK-->   Love Moon Instant црн шампон<!--:--> <!--:SQ-->  Love Moon Instant shampon i zi<!--:--> <!--:en-->   Love Moon Instant црн шампон<!--:-->
13 Dec 2012

Love Moon Instant црн шампон Love Moon Instant shampon i zi Love Moon Instant црн шампон

 

Најновиот високо-технолошки производ за поцрнување на  коса во 21-от век!

Тој гo обезбедува основното решение на четирите  главни проблеми кои се јавуваат во поцрнувањето на косата : нецелосно, ризично, испарливo и бавно.

Тој ви овозможува да ги комплетирате следните процеси  додека  ја миете косата: поцрнува, ја храни, регенерира и исполнува.

Со природни растителни есенции и јони за коса, шампонот има посебни тројни ефекти: шампон, балсам, поцрнување.

Ова можат ефикасно да ја намали штетата на косата.

Содржи активнa формула којa продира длабоко во косата со состојки кои продираат длабоко во фоликулот на влакната , косата ја влажнат од внатре кон надвор и се формира меланин.

Без разлика на тоа каков е квалитетот на Вашата коса, Love Moon Instant црниот шампон ја прави Вашата косата здрава, црна и убава.

Без фризери и боење, шампонот ја црни косаата природно и здраво.

Едноставни карактеристики – Инстант поцрнување

Структурата на влакното  природно се отвора додека се мие косата со овој шампон, дозволувајќи им на природните оксидирачки елементи да навлезат во косата и да го активираат меланининот со цел да се добие ефект на црна коса.

Без прекумерност или недоволен интензитет, шампонот има улога да ја  пополни и негува косата со природни растителни екстракти и да и даде на  вашата побелена коса нов живот за 5 минути.

Водечките технологија – Сигурно  поцрнување

Револуционерна иновација, Love Moon Instant црниот шампон го елиминира стравот од штетното фарбање.

Тој е анти-алергиски, нетоксичен и без нус појави , производ  на водечка технологија за  поцрнување на  коса, која има поминато на  инспекција за безбедност  од  провинцијата Гуангдонг, техничка контрола, хемиска контрола , контрола на квалитет и инспекција за прозиводот.

Сите технички показатели ги исполнуваат или надминуваат националните стандарди и безбедноста и технолошките достигнувања во оваа индустрија.

Природна нега – Долгорочно црна

Love Moon Instant црниот шампон интегрира шампон, храна, регенерација и поцрнување.

Ставете шампон директно на косата пред миење. Без мокрење косата е полесна за користење.

Користењето на Love Moon Instant црниот  шампон и дава на косата сјај и црна боја за целиот месец.

Долготрајната употреба помага во растот на меланинот на косата  и Ви дава совршена природна црна коса.


Prodhimi më të ri të teknologjisë së lartë për errësim të flokës në shekullin 21!

Ai e siguron zgjedhjen kryesore të katër problemeve kryesore që paraqesin në errësimin e flokës: jo të plotë, e rrezikshme, avulluese dhe e ngadalshme.

Ai ju mundëson t’i kompletoni proceset vijuese derisa i lani flokët: errëson, e ushqen, e regjeneron dhe i jep vëllim.
Me esenca të natyrshme bimore dhe jone për flokë, shamponi ka efekte të veçanta trefishte: shampon, balzam, errësim.

Kështi shumë efikas mund ta zvogëloni dëmin e flokës.

Përmban formulë aktive që depërton thellë në flokët me përbërës që depërtojnë thellë në folikulin e qimeve, i lagësojnë flokët nga e brendshmja ndaj të jashtmes dhe formohet melanin.

Pa dalim çfarë kualitet kanë flokët tuaja, Love Moon Instant shamponi i zi i bën flokët më të bukura, të zeza dhe të shëndoshë.

Pa flokëtare dhe ngjyrosje, shamponi i bën flokët të zeza në mënyrë të natyrshëm dhe të shëndoshë.

Karakteristika të thjeshta – Instant Ngjyrosje në të zezën

Struktura e qimës hapet në mënyrë natyrore derisa lahen flokët me këtë shampon, duke u lejuar elementeve natyrore të depërtojnë në flokët dhe ta aktivizojnë melanin me qëllim të fitohet efekt e flokëve të zeza.
Pa tepërim ose intensitet i pamjaftueshëm, shamponi ka rol ta plotësojë dhe t’i ushqen flokët me ekstrakte natyrore bimore dhe t’i jep flokës suaj të zbardhuar jetë të re për 5 minuta.

Teknologjia drejtuese – Ngjyrosje në të zezën të sigurtë
Novacion revulucionar, Love Moon Instant shamponi i zi e eliminon frikën nga ngjyrosja e dëmshme.

Ai është anti –alergjik, pa toksina dhe pa efekte anësore, prodhim i teknologjisë udhëheqese për ngjyrosje me të zezën të flokëve, që ka kaluar hulumtime për siguritet nga provinca Guangdong, kontrol teknik, kontrol kimik, kontrol të kualitetit dhe inspektim të prodhimit.

Të gjithë tregues teknike i plotësojnë ose i tejkalojnë standardet kombëtare dhe siguruese dhe arritjet teknologjike në këtë industri.

Kujdes natyror – Ngjyrë e zezë afat-gjatë

Love Moon Instant shamponi i zi integron shampon, ushqim, regjenerim dhe errësim.
Vëni shampon direkt mbi flokët para larjes. Pa lagështim, flokët janë më të lehta për përdorim.

Përdorimi i Love Moon Instant shamponi i zi u jep flokëve shkëlqim dhe ngjyrë të zezë për tërë muajin.
Përdorimi afatgjatë ndihmon për rritjen e melaninit të flokëve dhe ju jep flokë të përsosur me ngjyrë të zezë të natyrshme.