<!--:MK-->   Winsmile Aнјонска паста за заби<!--:--> <!--:SQ--> Winsmile Pastë dhëmbesh anjoni<!--:--> <!--:en-->   Winsmile Aнјонска паста за заби<!--:-->
13 Dec 2012

Winsmile Aнјонска паста за заби Winsmile Pastë dhëmbesh anjoni Winsmile Aнјонска паста за заби

Паста за заби која содржи анјонски минерални соли, направена со интегрирање на палеозојски минерални соли со помош на нанотехнологија. Кога ги миете забите,  поради температурата на устата и триењето, пастата за заби создава енергија која ја впива водата и создава анјони.Анјоните ги апсорбираат колониите на микроорганизмите во устата и го спречуваат нивниот опстанок и репродукција, со што се намалува формирањето на плакети и го одржува здравјето на непцата.Минералните соли содржат природни минерални елементи,помагаат во произведување  на пробиотици во непцата и ја подобруваат циркулацијата на крвта во нецата, ги зајакнуваат забите,спречуваат појава на бактерии, го елиминираат лошиот здив и.т.н Анјоните ефикасно ги отстрануваат бактериите од површината на забите и формираат заштитен слој околу забите, помагаат да се спречи  ерозија на забите од бактерии. Минералните соли ефикасно ги одржуваат непцата здрави ,содржат различни микроелементи и помагаат во создавање на пробиотици во усната шуплина, со што се одржува оралното здравје. Ефекти  на пастата за заби:

 • Ги штити и зајакнува забите
 • Ги штити непцата
 • Ги избелува забите
 • Ги уништува бактериите
 • Го намалува забниот камен
 • Намалува флеки
 • Ја стабилизира pH вредноста во устата
 • Го одржува здивот свеж

Главен ефект :

 • Ослободува во човечкото тело корисни анјони
 • Го обезбедува телото со корисни елементи, вклучувајќи јод, калиум, калциум, магнезиум, железо и др

Состав :Welsmile анјон паста за заби со минерални соли содржи скапоцени и ретки минерали како главна состојка, како палеозојски минерали и нивната комбинација е од историско значење за да се создаде револуционерен чекор напред во оралното здравје на луѓето. Welsmile пастата за заби е сосема нов свеж вкус и форма на стоматолошка заштита, ефикасно штити и го подобрува здравјето на забите за подолг период.

 • Welsmile паста за заби се топи во устата со помош на топлина и триење, а со тоа и го активира анјони.
 • Анјоните формираат заштитен слој на површината на забите и штититат од бактерии, со што ефикасно се спречува гингивит, парадентопија, потечени непца, крварења на непцата и други проблеми.
 • Анјоните дејствуваат во усната празнина за заштита на забите за подолг временски период.

Welsmile анјон пастата за заби со минерални соли развива “Сè-во-едно” пристап за да се заштита и зајакнување на  забите, содржи различни компоненти за заштита на забите, со цел да се обезбеди целосна заштита, ефикасно ги зајакнува и избелува забите и ја штити општата здравствена состојба на усната шуплина .

 • Витамин Б2 ефективно го спречува воспалението на устата, усните, јазикот, непцата и го стимулира метаболизмот околу непцата, а со тоа и го штити здравјето на забите.
 • Хидриран силициум диоксид избелува, нежно ги отстранува дамките од забната површина, и не е штетен забната глеѓ.

Welsmile анјон минерални пастата  за заби содржи екстракти на различни билки, кои го штитат здравјето на устата.

 • Пастата е со вкус на ментол,која долго лади и освежува
 • Свеж и пријатен вкус на зелен чај , го отсранува лошиот здив
 • Производот е без шеќер, со тоа и ги спречува болести на забите кои се предизвикани од ефектот на шеќер.

Упатсво за употреба : Мијте ги забите најмалку два пати на ден, најмалку по 3 минути секој пат,миење на забите после доручек  ефикасно го штити оралното здравје После миење исплакенте со вода


Pastë dhëmbesh që përmban kripëra minerale anjoni, dhe është bërë me integrim të kripërave minerali paleozoike me ndihmë të nanoteknologjisë. Kur i lani dhëmbet, për shkak të temperaturës së gojës dhe fërkimit, pasta e dhëmbeve krijon energji që e thithë ujin dhe krijon anjone. Anjonet i apsorbojnë kolonitë dhe mikroorganizmat në gojën dhe e pengojnë mbijetesën dhe reprodukcionin e tyre, dhe ashtu zvogëlohet formimi i pllakave dhe e mban shëndetin e nofullave. Kripërat minerali përmbajnë elemente minerali natyrore dhe ndihmojnë në prodhimin e probiotikëve të nofullës dhe e përmirësojnë qarkullimin e gjakut të nofullave, i përforcojnë dhëmbet, pengojnë shfaqje të bakterive dhe e eliminojnë frymën e keqe.
Anjonet në mënyrë efektive i largohen bakterive nga sipërfaqja e dhëmbeve dhe formojnë shtresë mbrojtëse rreth dhëmbeve, ndihmojnë që të pengohet erozionin e dhëmbeve nga bakteret.
Kripërat minerali në mënyrë efektive i mbajnë nofullat të shëndoshë, përmbajnë mikroelemente të ndryshme dhe ndihmojnë në krijimin e probiotikëve në zgavrën e gojës, me çfarë mirëmbahet shëndeti oral.
Efekte nga pasta e dhëmbeve:
• I mbron dhe i përforcon dhëmbet
• I mbron nofullat
• I zbardhon dhëmbet
• I shkatërron bakteritë
• E zvogëlon gurin e dhëmbeve
• I zvogëlon njollat
• E stabilizon pH vlerën e gojës
• E mban frymën tuaj të freskët
Efekt kryesor :
• Çliron anjone të dobishme në trupin e njeriut
• E siguron trupin me elemente të dobishme, duke përfshirë jod, kalium, kalcium, magnezium, hekur etj.

Përbërje :
Welsmile anjon pasta e dhëmbeve me kripëra minerali përmban minerale të rralla dhe të çmuara si përbërës kryesor, si minerale paleozoike dhe kombinimi i tyre është me rëndësi historike që të krijohet hap revulucionar përpara në shëndetin oral të njerëzve. Welsmile pasta e dhëmbeve është shije tërësisht të re të mbrojtjes dentare, efikasisht mbron dhe e përmirëson shëndetin e dhëmbeve për periudhë më të gjatë.

Welsmile pasta e dhëmbeve shkrihet në gojë me ndihmë të ngrohtësisë dhe fërkimit, dhe kështu i aktivizon anjonet.
• Anjonet formojnë shtresë mrojtëse të sipërfaqes së dhëmbeve dhe mbrojnë nga bakteret, dhe kështu efektivisht pengohet malcimi nullesh, parodontopi, nofullat e fryrë, gjakrredhja e nofullave dhe probleme të tjera.
• Anjonet veprojnë në zbrazëtinë e gojës për t’i mbrojtur dhëmbet për periudhë më të gjatë kohore.

Welsmile pastë dhëmbesh për dhëmbë me kripëra minerali zhvillon “Gjitçka në një” hyrje që të mbrohen dhe të përforcohen dhëmbet, përmban komponenta të ndryshme për mbrojtje të dhëmbeve, me qëllim të sigurohet mbrojtja e tërësishme, efikasisht i përforcon dhe i zbardhon dhëmbet dhe e mbron gjendjen e përgjithshme shëndetësore të zbrazëtisë së gojës.

• Vitaminë B2 efektivisht e pengon ndezjen e gojës, buzeve, nofullës dhe e stimulon metabolizmin rreth nofullave, dhe me këtë e mbron shëndetin e dhëmbeve.
• Sicilium dyoksid i hidruar zbardhon, lehtësisht i tërheq njollat prej sipërfaqes së dhëmbeve dhe nuk është i dëmshëm për smaltin e dhëmbeve.
Welsmile anjon pasta dhëmbesh me minerale përmban ekstrakt prej bimeve të ndryshme, që e mbrojnë shëndetin e gojës.
• Pasta ka shije të mentollit, që shumë kohë ka veprim ftohjeje dhe freskuese
• Çaji i freskët dhe me shije të këndshme, e tërheq frymën e keqe
• Prodhimi është pa sheqer, dhe ashtu i pengon sëmundjet e dhëmbeve që janë të shkaktuara nga efekti i sheqerit.

Udhëzim për përdorim:
Lani dhëmbet më së paku dy herë në ditë, më së paku nga 3 minuta çdo herë, larja e dhëmbeve pas mëngjesit efikasisht e mbron shëndetin oral.
Pas larjes shpëlani me ujë